Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Pro jaký účel a na jakém základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ve společnosti Alektum, s.r.o., včetně budoucích výběrových řízení na obsazení pracovní pozice (pokud k tomuto účelu zpracování udělíte souhlas).

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů společností Alektum, s.r.o. za účelem realizace výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ve společnosti Alektum, s.r.o. a pro účely uzavření pracovněprávní smlouvy se společností Alektum, s.r.o.,  je Článek 6 odst. 1 písm. b) a Článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti Alektum, s.r.o. není povinné, ale je nezbytné pro realizaci výběrového řízení k náboru zaměstnanců.

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů společností Alektum, s.r.o. za účelem realizace budoucího výběrového řízení na obsazení pracovní pozice je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, v souladu s Článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů ze strany společnosti Alektum, s.r.o., které bylo provedeno na základě Vašeho souhlasu v době před odvoláním souhlasu.

Společnost Alektum, s.r.o. může předat Vaše osobní údaje třetím osobám (zpracovatelům) poskytujícím služby společnosti Alektum, s.r.o., se kterými společnost Alektum, s.r.o. spolupracuje. Kromě toho může společnost Alektum, s.r.o. sdílet Vaše osobní údaje s dalšími příjemci, pokud taková povinnost bude vyplývat z právních předpisů.

Vaše údaje mohou být převedeny do třetích zemí a mezinárodních organizací, pokud subjekty usazené v těchto zemích adekvátně chrání osobní údaje.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Společnost Alektum, s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely související s prováděním výběru zaměstnanců maximálně po dobu jednoho roku ode dne ukončení výběrového řízení.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

  • na přístup k Vašim osobním údajům a na obdržení kopií zpracovávaných osobních údajů;
  • na opravu nesprávných osobních údajů, které o Vás zpracováváme;
  • žádat o výmaz Vašich osobních údajů (právo na zapomenutí) v případě okolností uvedených v čl. 17 GDPR;

–  žádat o omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;

– vznést námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;

Kontakt

Pokud potřebujete další informace týkající se ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit Vaše práva, kontaktujte nás na adrese: info@alektumgroup.cz nebo telefonicky na čísle: 420 270 005 500.

Pokud máte pocit, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávány, můžete podat stížnost u dozorčího orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).