Zásady ochrany osobních údajů

Pro Alektum Group je vaše soukromí velmi důležité. Proto v těchto Zásadách ochrany osobních údajů popisujeme pravidla zpracování údajů návštěvníků naší webové stránky (uživatelů), která jsou shromažďována přímo nebo prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Aby byly informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje transparentnější a přehledné, rozdělili jsme naše Zásady ochrany osobních údajů na několik částí. Každá část podrobně popisuje, jak zpracováváme vaše údaje. Kromě toho zde naleznete informace o vašich právech a o tom, jak nás kontaktovat. Více podrobností o souborech cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie a Nastaveních cookies.

Správce údajů a formy kontaktu

Správcem údajů shromažďovaných v souvislosti s používáním naší webové stránky je Alektum s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00  Praha 4 potřebné kontaktní údaje naleznete v záložce Kontakt a reklamace.

Kontakt s Určenou osobu ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů je možný prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

 • tradiční poštou na poštovní adresu: Alektum s.r.o. „v likvidaci“, Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4
 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu: GDPR@alektumgroup.cz

Osobní údaje – definice a informace o tom, co zaznamenáváme

Osobní údaje jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, mohou to být i soubory cookie.

Údaje shromažďujeme, pokud používáte naši webovou stránku a kontaktujete nás. Správce shromažďuje údaje související s vaší aktivitou, jako je čas strávený na webové stránce, hledané fráze, počet zobrazených podstránek, datum a zdroj návštěvy, jakož i údaje, které nám poskytnete dobrovolně kontaktováním nebo poskytnutím kontaktu prostřednictvím formulářů (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a další vámi uvedené údaje v kontaktním formuláři). Upozorňujeme, že informace, které nám poskytnete, budou zaznamenány. Proto vás žádáme, abyste byli opatrní při poskytování důvěrných osobních údajů a abyste nezveřejňovali informace, které tvoří zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jako jsou údaje o vašem zdraví, rase, etnickém původu nebo politických názorech.

Právní základ a účely zpracování osobních údajů

Na naší webové stránce zpracováváme osobní údaje uživatelů pro následující účely:

Doba uchovávání osobních údajů

 • umožnění používání webové stránky Alektum podle čl. odst. 1 písm. b GDPR,
 • informování o změnách v provozu webové stránky Alektum podle čl. odst. 1 písm. f GDPR,
 • zlepšení provozu webové stránky podle čl. odst. 1 písm. f GDPR,
 • statistické studie a analytický výzkum pro interní účely podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR,
 • zjišťování případů neoprávněného používání služeb, určení odpovědnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR,
 • za účelem zjištění, obhajoby a uplatňování nároků dle čl. 2. odst. 1 písm. f GDPR,
 • za účelem zodpovězení dotazů a zaslaných kontaktních formulářů podle čl. 6 odst. 1 a GDPR.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme jen tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění jejich účelu použití. Doba uchovávání osobních údajů se liší v závislosti na jejich účelu použití. Doba uchovávání souborů cookie je specifikována v nastaveních cookies.

Bezpečnost a přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených počítačových sítích a přístup k nim má jen několik osob, se speciálními právy, která jsou vázána služebním tajemstvím. Všechny citlivé informace a informace o úvěrové bonitě, které poskytnete, jsou navíc šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL). Při zadávání, odesílání nebo čtení vašich informací přijímáme také řadu bezpečnostních opatření, abychom zabezpečili maximální bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů.

S kým můžeme vaše data sdílet?

Údaje, které získáme z vašeho používání webové stránky Alektum, můžeme sdílet s obchodními partnery, jejichž služby využíváme k udržování a provozování naší webové stránky, udržování našich obchodních aktivit nebo poskytování služeb a závazků týkajících se služeb pro naše uživatele (včetně Alektum Group AB), za předpokladu, že tyto subjekty souhlasí s důvěrným zacházením s osobními údaji. Můžeme také zveřejnit informace, pokud to vyžaduje zákon nebo abychom dodrželi zásady naší webové stránky nebo chránili svá práva, majetek nebo bezpečnost, jakož i práva, majetek nebo bezpečnost jiných. Údaje o uživatelích, které nelze identifikovat, mohou být poskytnuty třetím stranám pro marketingové a reklamní účely nebo pro jiné účely. Takové informace se shromažďují pouze tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas, více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Přenos vašich osobních údajů do jiných zemí a mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen EHP)

Jsme společnost registrovaná v České republice, avšak k realizaci našich aktivit v oblasti vymáhání pohledávek využíváme služeb dodavatelů, nebo prostřednictvím subdodavatelů, kteří zpracovávají osobní údaje zcela nebo částečně mimo území České republiky. V rámci možností omezujeme takové zpracování na oblast EHP, i když v určitých situacích může k přenosu osobních údajů dojít i mimo EHP, tzn.  přenos do třetí země.

Uživatelská práva

Pokud jde o vaše údaje zpracovávané společností Alektum, máte řadu práv a můžete si je uplatnit tak, že nás kontaktujete.

Vaše práva:

 • máte právo získat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje shromážděné při používání naší webové stránky, tyto informace jsou dostupné v tomto dokumentu (články 13-14 GDPR).
 • máte právo na přístup ke svým údajům, které zpracováváme, a na získání kopie těchto údajů (článek 15 GDPR),
 • máte právo požadovat opravu a doplnění neaktuálních údajů (článek 16 GDPR),
 • máte právo požádat o vymazání údajů, které jsou nesprávné nebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (článek 17 GDPR),
 • máte právo požádat o omezení zpracování údajů za určitých podmínek (článek 18 GDPR),
 • máte právo na přenos dat, pokud správce zpracovává údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy (článek 20 GDPR),
 • máte právo namítat proti používání vašich osobních údajů (článek 21 GDPR).

Upozorňujeme však, že v některých situacích nebude možné použít některé z výše uvedených oprávnění, pokud správce prokáže existenci důležitých, zákonem oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících nad osobními zájmy, právy a svobodami, nebo pokud správce předloží a prokáže, že existují důvody ke zjišťování, uplatňování nebo obhajování vznesených nároků.

Externí odkazy

Upozorňujeme, že pokud kliknutím na externí odkaz opustíte naši stránku a přejdete na jinou, tyto zásady přestávají platit momentem opuštění naší stránky. Vaše aktivita na jiných webových stránkách podléhá příslušným pravidlům a zásadám těchto webových stránek.

Námitky vůči našemu zpracování vašich osobních údajů

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte pochybnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Kontaktujte nás na: GDPR@alektumgroup.cz

Pokud se přesto domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, můžete podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.